Afsluiting van het loopseizoen

Op dinsdagavond 25 juni willen wij het seizoen op gezellige wijze afsluiten. Kom wel in loopkleding!!

Programma:

19:30-20:00 uur : korte ALV

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Bespreken Notulen vorige vergadering (zie verder)
 3. Verslag van de penningmeester en kascommissie
 4. Korte evaluatie afgelopen jaar
 5. Rondvraag

20.00-21.00 uur : Gezamenlijke hardloopactiviteit o.l.v. Henk Bruggeman

Vanaf 21.00 uur : Borrel met Bitterballen

Op donderdag 27 juni is er nog een reguliere training. Op dinsdag 2 juli start de Tour de Vacance. Dit speciale vakantieprogramma o.l.v. Henk Bruggeman op  de dinsdagen is er voor alle lopers. Al enkele jaren een gezellig en sportief evenement met een verassende competitie. Op de donderdagen worden de lopers samengevoegd en zijn er één of twee trainers aanwezig. Op 13 Augustus starten we weer met het nieuwe seizoen.

 

Notulen algemene ledenvergadering Running-Elst d.d. 19 juni 2012

1. Opening

De voorzitter Jeroen van Mierlo heet de leden van harte welkom op de 3e algemene ledenvergadering (ALV) van Running-Elst.

2. Goedkeuren van de notulen van de ALV van 11 januari 2011

Besluit (01/12) Notulen 2011 unaniem aangenomen.

3. Bestuursverslag 2012

De ledenvergaderingen zullen vanaf heden plaats vinden net voor de zomervakantie, dus het financiële boekjaar zal van 2011 en 1e kwartaal 2012 zijn.

Een nieuw record, 145 leden. Voordat we Running-Elst gingen oprichten hebben we een marktonderzoek gedaan en toen bleek dat we in een dorp als Elst op gemiddeld 125 leden konden rekenen. Dus daar zitten we al overheen.

In 2011 zijn er veiligheidslampjes aangeschaft.

Hoogtepunten van 2011/2012:

 • Familie Kerstmannenloop samen met het Winterfestijn
 • Deelneming van een grote groep dames aan de Marikenloop
 • 1e en 2e Overbetuweloop
 • Tour de France-2011 zomer programma door Henk B
 • Sponsorwissel van PK naar Run-2-Day
 • Einde seizoensfeest juni 2011

Vooruitzichten voor 2012/2013:

 • 2e familie Kerstmannenloop
 • 3e Overbetuweloop
 • Ledenaantal laten groeien tot 175 !

4. Financieel verslag 2011 en 1e kwartaal 2012

4.1. Verslag penningmeester

Penningmeester Peter van Dieten neemt samen met de leden de Staat van Baten en Lasten  van 2011 en 1 e kwartaal 2012 door.

Er is een positief resultaat van € 3112,25 in 2011 en 1e kwartaal 2012 € 568,56.

4.2 Verslag kascommissie

De kascommissie (bestaande uit André Beldhuis, Tineke Wattel,  Henk Jansen) brengt verslag uit. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd en adviseert de ALV de jaarrekening 2011 en 1e kwartaal 2012 goed te keuren en het bestuur te dechargeren. Besluit (02/12): Jaarrekening 2011 en 1e kwartaal 2012 unaniem aangenomen.

5. Begroting 2012/2013

In de begroting 2012 is uitgegaan van een minimum ledental van 108.

De kosten van de trainers zijn gebaseerd op 11 maanden, omdat we in de zomer vaak een maand stil liggen met de trainingen.

Er zijn geen vragen van de leden naar aanleiding van de begroting           

6. Aandachtspunten 2012

Begin september 2012 willen we weer beginnen met een nieuwe beginnersgroep. Dit zullen we ondersteunen met oproepen in diverse regionale kranten.

We blijven in gesprek met de gemeente Overbetuwe over een eigen baan.

10. Rondvraag

Hoelang kunnen we nog gratis gebruik maken van het clubhuis van de HCOB?

De voorzitter denkt dat we pas huur gaan betalen indien de nieuwbouw van HCOB af is.

Voor sommige lopers is het verwarrend hoe het nu zit met het bedrijf van Henk Bruggeman De Loper. Soms krijgen de leden een mail via dit mailadres.

Dit moet binnenkort opgelost zijn omdat Henk Bruggeman dan ook een email account krijgt van Running-Elst.

Hoe zit het met de Overbetuweloop, is dit hetzelfde als Running-Elst?

De Overbetuweloop is een aparte Stichting.

Hoe zit het met de ledenlijsten die ingevuld moeten worden aan het begin van een training?

Deze zijn eigenlijk bedoelt voor de trainers, indien iemand lang afwezig is kan de trainer contact opnemen met die persoon.

Kan jeugd tot 18 jaar lid worden van Running-Elst?

Nee, wij kunnen als vereniging geen verantwoording nemen i.v.m. ontbreken van een vast parcours.

Kunnen de trainers hun schema’s niet beter op elkaar afstemmen?

Dit zullen we meenemen als punt op de agenda bij het trainersoverleg.

Kan er geen enquête komen onder de leden met vragen over de trainingsopbouw, trainingsavond ect.?

Het bestuur zal dit op de volgende vergadering bespreken.

Rond 20.00 beëindigt de voorzitter de vergadering.

——————————————————————————————–

Besluitenlijst:

Besluit (01/12): Notulen 2011 unaniem aangenomen.

Besluit (02/12): Jaarrekening 2011 en decharge bestuur unaniem aangenomen.